ประเภทโปรเจคเตอร์ (Projector type)

โปรเจคเตอร์ (Projector) จะถูกแยกประเภทออกตาม รูปแบบการทำงาน ของโปรเจคเตอร์ที่ใช้ในการฉายภาพ ซึ่งจะแยกได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ

1.DLP Projector (Digital Light Processing)

2.LCD Projector (Liquid Crystal Display)

3.LCoS Projector (Liquid Crystal on Silicon)

4.LED Projector (Light Emitting Diode)

Visitors: 136,275